Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie "RODO"), chcieliśmy poinformować Cię w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak możesz realizować przysługujące Ci prawa.

 

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane i przetwarzane Twoje dane osobowe, jest "OdNowa" Naturalna Forma Rehabilitacji Mateusz Pyrzak, zarejestrowana we Wsoli przy ulicy Spacerowe 24, świadczącym usługi na terenie całego kraju (dalej "Gabinet", "Gabinet Fizjoterapii" lub "Gabinet Fizjoterapii i Terapii Manualnej"). Możesz skontaktować się z nami telefonicznie: +48 604 701 885, wysyłając wiadomość tradycyjnie w formie pisemnej na wyżej wskazany adres lub elektronicznie pod adres: gabinet@rehabilitacjanaturalnie.pl .

 

Czy Gabinet Fizjoterapii i Terapii Manualnej powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Gabinet nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jednakże przysługuje Ci prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: (22) 860 70 86.

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania Karty Pacjenta oraz z formularza kontaktowego w przypadku wysłania zapytania przez stronę internetową firmy.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z Tobą, a w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usług fizjoterapeutycznych,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej),
 • kontaktowania się z Tobą (telefonicznie lub e-mail), w celach związanych ze świadczeniem usług,
 • przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
 • w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji,
 • organizacją programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
 • windykacji należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • prowadzenia analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych ora zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, w celu możliwości świadczenia przez nas usługi:

 • imię, nazwisko, nr PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania/zameldowania, adres e-mail, nr telefonu, informację na temat obecnego stanu zdrowia (w przypadku osobowy fizycznej) lub dodatkowo
 • informację o firmie i jej adresie (w przypadku firm)

Nie wyrażenie zgody na podanie w/w danych osobowych, będzie równoznaczne z brakiem wyrażenia zgody na przeprowadzenie wizyty i wykonanie zabiegu fizjoterapeutycznego.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy prosić Cie o podanie innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Gabinetu Fizjoterapii i Terapii Manualnej?

Gwarantujemy spełnienia wszystkich Twoich praw, wynikających z ogólnnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj.:

 • Prawo do sprzeciwu - art. 21 RODO

Każda osoba ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku marketingu bezpośredniego.

Rezygnacja (wypisanie się) z otrzymywania informacji o zmianach i nowościach, będzie oznaczało sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku Gabinet nie będzie przetwarzał już danych osobowych w tym celu.

 • Prawo dstępu do danych - art. 15 RODO

Każda osoba ma prawo do uzyskania od Gabinetu potwierdzenia, czy przetwarzania jego dane osobowe (uzyskując dostęp do swoich danych osobowych). Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, Gabinet Fizjoterapii, może prosić o przekazanie dodatkowych informacji  w celu potwierdzenia tożsamości osoby składającej taki wniosek.

Ponadto, każda osoba może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez gabinet.

 • Prawo do poprawiania danych osobowych - art. 16 RODO

Każda osoba ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli dane osobowe przetwarzane są nieprawidłowe. Każdy użytkownik ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

 • Prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO

Każda osoba ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych.

Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym Gabinet może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m. in. na obowiązki prawne ciążące na firmie (np. obiwiązki podatkowe) lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń, bądź z uwagi na prawo korzystania z wloności wypowiedzi i prawo do informacji.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO

Każda osoba, ma prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Prawo to oznacza, że dana osoba ma prawo żądać, aby jego dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania.

 • Prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolonym momencie. Zgodę możesz cofnąć poprzez wysłanie do nas wiadomości w formie pisemnej na adres firmy, elektronicznie na adres gabinet@rehabilitacjanaturalnie.pl lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie www.rehabilitacjanaturalnie.pl
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

Komu udostępniamy Twoje dane?

Z uwagi na korzystanie z usług i rozwiązań zewnętrznych dostawców i podwykonawców Gabinet Fizjoterapii i Terapii Manualnej może przekazywać dane osobowe innym podmiotom. Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

 • firmom księgowym,
 • firmom świadczącym usługi informatyczne i wysyłki sms oraz e-mail (np.: znanylekarz.pl i fakturownia.pl),
 • innym firmom, z którymi Gabinet zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • podmiotom i organom, którym Gabinet jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego (np. policji, prokuraturze).

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane bezterminowo lub w przypadku dobrowolnego wycofania zgody maskymalnie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

W przypadku organizacji programów lojalnościowychm konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział - będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia, wręczenie nagrody.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do krajów trzecich.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osbowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (jednocześnie nie podlegają pofilowaniu) i nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w pdobny sposób istotnie wpływać na Twoja sytuację.

 

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.